Έχουμε πρόσφατα αναπτύξει μια πολύ ευαίσθητη RIA για την ανίχνευση μικρών συγκεντρώσεων αντι-τιτίνη αντισωμάτων (StergiouetalJNeuroimm, 2016. 292:108-115. doi: 10.1016/j.jneuroim.2016.01.018). Τα αντι-τιτίνη αντισώματα κλασσικά ανιχνεύονται με ELISA, και εμφανίζονται μόνο σε AChR-θετικούς ασθενείς. Η παρουσία τους σε ηλικία <50-60 ετών αποτελεί ένδειξη ύπαρξης θυμώματος. Με την ευαίσθητη RIA ανιχνεύουμε αντι-τιτίνη αντισώματα και στο 13% των «AChR-αρνητικών» μυασθενών περαιτέρω περιορίζοντας την «οροαρνητική» μυασθένεια (αν και αυτές οι μικρές συγκεντρώσεις αντισωμάτων μάλλον δεν αποτελούν δείκτη θυμώματος). Θα εφαρμόζουμε συμπληρωματικά αυτήν την RIA, σε αραιά χρονικά διαστήματα, δωρεάν, μόνο στους αντι-AChR/MuSK αρνητικούς ασθενείς που έχουν ζητήσει έλεγχο για αντι-τιτινη αντισώματα, ως υποστηρικτική πληροφορία για την τελική διάγνωση της μυασθένειας από τον ιατρό. 


 

Σε ασθενείς με ιδιοπαθή παρεγκεφαλιδική αταξία ο έλεγχος για αντισώματα έναντι αρκετών νευρωνικών αντιγόνων στον ορό, αν είναι εφικτό και στο ΕΝΥ, των ασθενών είναι σημαντικός, δεδομένου ότι αυτά τα αυτοαντισώματα μπορεί να υποδηλώνουν κακοήθεια, να συμβάλλουν στον καθορισμό της θεραπείας και στην πρόγνωση της ασθένειας. Ενώ μερικά αντισώματα στοχεύουν σε πυρηνικά αντιγόνα που υπάρχουν στους περισσότερους νευρώνες του ΚΝΣ (π.χ. αντι-Hu, αντι-Ri), άλλα αντιγόνα εντοπίζονται στο κυτταρόπλασμα ή στην πλασματική μεμβράνη των κυττάρων Purkinje.

Tα περισσότερα τεστς είναι κοινά με τα τεστς της αυτοάνοσης εγκεφαλίτιδας, ενώ μερικά συνιστώνται μόνο στην παρεγκεφαλιδική Αταξία. Τα πλέον συνιστώμενα τεστς είναι για τα αντιγόνα:

GAD           

Διαύλους Ασβεστίου (VGCC-P/Q)

- Το πακέτο των παρανεοπλασματικών αντιγόνων (γίνεται συνδυασμός τεχνικών WesternBlot και ανοσοφθορισμού σε τομές παρεγκεφαλίδας, διότι μερικά αντισώματα προσδένονται στα κύτταρα purkinje, χωρίς να μπορεί ακόμη να ανιχνευθεί το συγκεκριμένο αντιγόνο, π.χ. PCA-2).

mGluR1 (metabotropic glutamate receptor 1)

ITPR1 (Inositol 1,4,5-trisphosphate receptor 1, I3PR)

CARP VIII (Carbonic anhydrase-related protein VIII)

Πρόσφατη λεπτομερής ανασκόπηση των κλινικών και παρακλινικών χαρακτηριστικών της αυτοάνοσης παρεγκεφαλιδικής αταξίας και των θεραπευτικών και προγνωστικών συνεπειών της ανίχνευσης των παραπάνω αντισωμάτων παρουσιάζεται από τους JariusandWildemann στο JNeuroinflam (2015; 12:168. DOI 10.1186/s12974-015-0358-9).


 

Σε αντίθεση με την αργή εξέλιξη των συνήθων νευροεκφυλιστικών μορφών άνοιας (όπως της Alzheimer), ορισμένες μορφές άνοιας είναι ταχέως εξελισσόμενες και αρκετές είναι θεραπεύσιμες. Συχνό αίτιο ταχέως εξελισσόμενης άνοιας είναι η αυτοανοσία κατά διαφόρων νευρωνικών αντιγόνων.

Η έγκαιρη ταυτοποίηση της αυτοάνοσης άνοιας οδηγεί στην κατάλληλη ανοσοθεραπεία και στην έγκαιρη αναζήτηση και τον περιορισμό πιθανού όγκου.

Διερεύνηση αυτοάνοσης άνοιας συνιστάται ιδιαίτερα σε:

- Ταχεία εξέλιξη της άνοιας

- Κυμαινόμενη πορεία της νόσου

- Συνοδά ψυχιατρικά συμπτώματα (ψύχωση, παραισθήσεις)

- Κινητικές διαταραχές (μυοκλονίες, τρόμος, δυσκινησίες)

- Ιστορικό συστηματικής αυτοανοσίας

- Ιστορικό νεοπλασίας

- ΜRI εγκεφάλου με ευρήματα μη συμβατά με νευροεκφυλιστική αιτιολογία

Για αυτοάνοση άνοια συνιστάται ο έλεγχος για αντισώματα έναντι αρκετών νευρωνικών αντιγόνων (τα περισσότερα είναι κοινά με τα τεστς της αυτοάνοσης εγκεφαλίτιδας), στον ορό και αν είναι εφικτό και στο ΕΝΥ των ασθενών. Τα πλέον συνιστώμενα είναι για τα αντιγόνα :

-          VGΚC και συνδεδεμένες πρωτεΐνες (1η πρoτεραιότητα), 

-          Παρανεοπλασματικά αντιγόνα (HuRiYoCRMP5/ CV2, amphiphysinSOX1, Tr) και GAD

-          NMDARAMPAR1,2, GABABR

Ωστόσο, απουσία ανιχνεύσιμων αντισωμάτων για τα παραπάνω αντιγόνα δεν αποκλείει την ύπαρξη αυτοάνοσης άνοιαςΟι εξετάσεις αυτές για αυτοάνοση άνοια συνιστώνται από μεγάλες διεθνείς κλινικές με πρωτοπόρο την MayoClinic.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία (διαθέσιμα):

-       The Diagnosis of Autoimmune Encephalopathies, Dementias, and Epilepsies. Communiqué, Mayo Clinic, Mayo Medical Laboratories. 2014, Vol 39, No.4

-       Paterson R, Takada L, Geschwind M. Diagnosis and treatment of rapidly progressive dementias. Neurology Clinical Practice, Sept 2012. pp187-200

-       Flanagan EP, McKeon A, Lennon VA, et al: Autoimmune dementia: clinical course and predictors of immunotherapy response. Mayo Clin Proc 2010, 85(10):881-897

-       McKeon A, Lennon VA, Pittock SJ. Immunotherapy-responsive dementias and encephalopathies. Continuum (Minneap Minn). 2010 Apr;16(2 Dementia):80-101. doi: 10.1212/01.CON.0000368213.63964.34.ζ


 

Το ~30% των επιληπτικών δεν αποκρίνεται στις κλασσικές αντι-επιληπτικές θεραπείες. Σε αυτές τις περιπτώσεις (ανεξαρτήτως σύγχρονης παρουσίας ή απουσίας μεταιχμιακής ή «εξωμεταιχμιακής» (extralimbic) εγκεφαλίτιδας), συνιστάται η διερεύνηση της παρουσίας αυτοάνοσης επιληψίας για να ακολουθήσει ανοσοθεραπεία ή άλλη ειδική αγωγή, οι οποίες συχνά αποδεικνύονται αποτελεσματικές.

Διερεύνηση αυτοάνοσης επιληψίας συνιστάται ιδιαίτερα σε:

  • Πρόσφατη εκδήλωση κρυπτογενούς επιληψίας με την παρουσία καλά καθορισμένου κλινικού συνδρόμου, όπως μεταιχμιακή εγκεφαλίτιδα, faciobrachial δυστονικές επιληπτικές κρίσεις, ή NMDAR εγκεφαλίτιδα, ή
  • Κρυπτογενή επιληπτική κατάσταση, ή
  • Ταχεία εξέλιξη κρυπτογενούς επιληψίας (μέγιστη συχνότητα των επιληπτικών κρίσεων σε διάστημα <3 μήνες)

Υποστηρικτικά κλινικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

• Ιογενές πρόδρομο επεισόδιο

• Συνύπαρξη ψυχιατρικών συμπτωμάτων

• Αντίσταση στα αντιεπιληπτικά φάρμακα

• Ιστορικό συστηματικής αυτοανοσίας

• Ιστορικό νεοπλασίας

• Παθολογικά ευρήματα στο ΕΝΥ (πλειοκυττάρωση, αυξημένο λεύκωμα)

Για αυτοάνοση επιληψία συνιστάται ο έλεγχος για αντισώματα έναντι αρκετών νευρωνικών αντιγόνων (τα περισσότερα είναι κοινά με τα τεστς της αυτοάνοσης εγκεφαλίτιδας), στον ορό και αν είναι εφικτό και στο ΕΝΥ των ασθενών. Τα πλέον συνιστώμενα είναι για:

-          VGKC και συνδεδεμένες πρωτεΐνες,

-          NMDAR, AMPAR, GABAΒR, GABAAR, mGluR5 και GAD65

-          Παρανεοπλασματικάαντιγόνα(Ma1/2, CRMP-5/CV2, Amphiphisin, SOX1, Tr).

Ωστόσο, απουσία ανιχνεύσιμων αντισωμάτων για τα παραπάνω αντιγόνα δεν αποκλείει την ύπαρξη αυτοάνοσης επιληψίας. Οι εξετάσεις αυτές για αυτοάνοση επιληψία συνιστώνται από μεγάλες διεθνείς κλινικές με πρωτοπόρο την MayoClinic.

Συνιστώμενηβιβλιογραφία (διαθέσιμα) :

-          Toledano & Pittock. Autoimmune epilepsy, Semin Neurol 2015;35:245–258

-          Gaspard N. New-onset refractory status epilepticus. Etiology, clinical features, and outcome. Neurology 85, November 3, 2015, DOI 10.1212/WNL.0000000000001940

-          Rukovets Ο. Autoimmune epilepsy: A new avenue for treating medically intractable cases. Neurology Today: 2014 – Vol. 14 – No. 9 - pp1,20–22. doi: 10.1097/01.NT.0000449801.86458.a7

-          Bien C & Bauer J. Autoimmune epilepsies. Neurotherapeutics (2014) 11:311–318. DOI 10.1007/s13311-014-0264-3

-          Ong MS et al. Population-level evidence for an autoimmune etiology of epilepsy. JAMA Neurol. 2014 May;71(5):569-74. doi: 10.1001/jamaneurol.2014.188.

-          Quek AM et al. Autoimmune epilepsy: clinical characteristics and response to immunotherapy. Arch Neurol 2012 May;69(5):582-593.


Για τη διάγνωση αυτοάνοσων εγκεφαλίτιδων προσθέσαμε πρόσφατα και τις εξετάσεις για αυτοαντισώματα κατά των πρωτεϊνών

  • mGluR1 (metabotropic glutamate receptor-1)
  • mGluR5 (metabotropic glutamate receptor-5)
  • GABAA(GABA receptor type-A)
  • DPPX (dipeptidyl-peptidase-like protein-6)
  • Iglon5

στον ορό του αίματος ή στο ΕΝΥ.

Επίσης για την πληρέστερη διάγνωση της Alzheimer προσθέσαμε και την μέτρηση των τιμών του β-αμυλοειδούς 1-40 (επιπλέον των β-αμυλοειδούς 1-42, Tau και pTau), ενώ για την πληρέστερη διάγνωση της Creutzfeldt-Jacobdisease συνιστάται, επιπλέον από την μέτρηση της 14-3-3, και η μέτρηση των τιμών των Tau και pTau.

Σχετικές πληροφορίες παραθέτονται παρακάτω:

Τα αντι-mGluR1 αντισώματα ανιχνεύονται σε αυτοάνοση παρεγκεφαλίτιδα, ενώ τα αντι-mGluR5 αντισώματα ανιχνεύονται κυρίως σε μεταιχμιακή εγκεφαλίτιδα.

Τα δύο αυτά αντισώματα σχετίζονται και με συνύπαρξη λεμφώματος Hodgkin.

Τα αντι-GABAAR αντισώματα ανιχνεύονται σε αυτοάνοσες εγκεφαλίτιδες με ανθεκτική επιληψία ή επιληπτική κατάσταση και συχνά συνυπάρχουν με άλλα αυτοαντισώματα, όπως αντί-TPO και αντί-GAD65.

Τα αντι-DPPX αντισώματα ανιχνεύονται σε αυτοάνοση εγκεφαλίτιδα με υπερδιέγερση του ΚΝΣ, όπως ευερεθιστότητα, μυόκλωνο, ακαμψία, τρόμο, επιληπτικές κρίσεις, δυσαυτονομία και δεν έχουν συσχετιστεί με κακοήθεια. 

Τα αντι-Iglon5 αντισώματα ανιχνεύονται σε ασθενείς με διαταραχές ύπνου REM και NREM με αποφρακτική υπνική άπνοια και συριγμό. Επίσης παρατηρούνται κινητικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς. Δεν έχουν συσχετιστεί με κακοήθεια.

Alzheimer: Ο λόγος των συγκεντρώσεων β-αμυλοειδές(1-42)/β-αμυλοειδές(1-40) παρέχει μία επιπλέον ένδειξη για την διάκριση της Alzheimer από την αγγειακή άνοια.

CJD: Υψηλή συγκέντρωση Tau (>1400 ng/L) και υψηλός λόγος των συγκεντρώσεων Tau/p-Tau (>17-25) θεωρούνται πλέον αρκετά αξιόπιστοι παράμετροι για τη διάγνωση της CJD. Μαζί με υψηλές τιμές της 14-3-3 ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη διάγνωση της CJD.

Το νέο παραπεμπτικό στην σελίδα «πληροφορίες για γιατρους» συμπεριλαμβάνει και αυτές τις εξετάσεις.


Ενδιαφέροντα νέα για τη διάγνωση της οπτικής νευρομυελίτιδας (για αντι-MOG, -AQP1 και -AQP4 αντισώματα).

α. MOG. Πρόσφατες μελέτες της ομάδος της Vincent  (Waters et al. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2015) έδειξαν ότι τα αντι-MOG αντισώματα ανιχνευόμενα με τις πολύ σύγχρονες τεχνικές, τις οποίες έχουμε υιοθετήσει και εμείς, χαρακτηρίζουν ειδικά μη-MS απομυελινωτικές νόσους (συνήθως, αλλά όχι μόνο, οπτική νευρίτιδα με ευνοϊκή έκβαση) και μάλιστα περίπου 2 φορές συχνότερα από τα αντι-AQP4 αντισώματα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σελίδα «Ερευνητικά Νέα» του ιστότοπου μας

β. AQP1. Από το 2013 εντοπίσαμε αντισώματα κατά της AQP1 σε ορούς πολλών ασθενών με μη-MS απομυελινωτική νόσο, συνήθως αρνητικούς σε AQP4 αντισώματα (Tzartos et al. PLOS-1, 2013). Για τον περαιτέρω  κλινικό χαρακτηρισμό της AQP1-ασθένειας κάνουμε δωρεάν τον έλεγχο για αντι-AQP1 αντισώματα για οποιονδήποτε ασθενή με πιθανή  (μη MS) απομυελινωτική νόσο μας το ζητήσει ο γιατρός του (είτε ζητούν έλεγχο για αντι-AQP4 ή αντι-MOG, είτε όχι). Διαθέτουμε και ένα ερωτηματολόγιο για καταγραφή των κλινικών χαρακτηριστικών των AQP1-θετικών ασθενών, όταν ο ιατρός επιθυμεί συνεργασία σε αυτό το θέμα (για πληροφ.: email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

γ. AQP4. Υπενθυμίζουμε ότι θετικό αποτέλεσμα σε αντι-AQP4 αντισώματα (με CBA), ακολουθείται, στο εργαστήριό μας, με δωρεάν RIA η οποία αφενός επιβεβαιώνει και αφετέρου ποσοτικοποιεί με ακρίβεια το αρχικό αποτέλεσμα.

δ. Έκπτωση. Έχουμε πρόσφατα μειώσει τη χρέωση των εξετάσεων για αντι-AQP4 και αντι-MOG αντισώματα, ώστε να μπορούν οι ασθενείς να κάνουν όλους τους ελέγχους. 


Ο ασθενής που θα ελεγχθεί (ή έχει ήδη ελεγχθεί) στο εργαστήριο μας για τις δύο κλασσικές εξετάσεις για μυασθένεια (RIA για αντι-AChR και αντι-MuSK αντισώματα) θα έχει έκπτωση 30% για τις υπόλοιπες εξετάσεις μυασθένειας (αντισώματα για LRP4, συσσωματώματα AChR και MuSK με κυτταρικό ανοσοφθορισμό-CBA, τιτίνη με ELISA, ή RyR) όποτε τις ζητήσει. Η έκπτωση θα ισχύει οποτεδήποτε (όχι απαραίτητα συγχρόνως) ζητήσει ο/η ασθενής αυτούς τους ελέγχους στο εργαστήριό μας.


Το αποτέλεσμα για αντι-AChR και αντι-MuSK αντισώματα με τους κλασσικούς ραδιοανοσοπροσδιορισμούς (RIA) θα δίνεται πλέον ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ για δείγματα που θα λαμβάνουμε μέχρι τις 10.30 π.μ. κάθε εργάσιμης ημέρας. Το αποτέλεσμα θα είναι έτοιμο στις 17.00 της ίδιας ημέρας. Θα έχουμε την δυνατότητα να ενημερώνουμε άμεσα και τον ιατρό (με φαξ, email ή τηλεφωνικώς). Περίπου στο 10% των περιπτώσεων θα χρειάζεται και 2η ημέρα είτε για τον ακριβή τίτλο θετικού αποτελέσματος, ή στις σπάνιες περιπτώσεις όπου οι δύο ανεξάρτητοι έλεγχοι που πραγματοποιούμε δεν συμφωνούν, ή σε απρόβλεπτες απουσίες προσωπικού λόγω ασθένειας κλπ.


Από σήμερα αναλάβαμε και τις εξετάσεις για αντισώματα κατά SGPG (sulfoglucuronyl paragloboside) στον ορό του αίματος.

Τα αντί-SGPGκαι αντι-MAG αντισώματα συνιστάται να αναζητώνται σε ασθενείς με απομυελινωτικού τύπου πολυνευροπάθεια με IgM-παραπρωτεϊναιμία. Η συνύπαρξη αντί-MAG και αντί-SGPG αντισωμάτων είναι χαρακτηριστικό απομυελινωτικής πολυνευροπάθειας, ενώ η παρουσία μόνο αντί-SGPG αντισωμάτων φαίνεται να είναι ποιο συχνή  σε αξονική πολυνευροπάθεια χωρίς απομυελίνωση, κυρίως κινητικού τύπου.


iso s new

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

sima png EN

Έσλιν  3, Αμπελόκηποι, Αθήνα 11523, Τηλ 210-6411060 & 210-6429969, Fax 210-6411067

Emails: info(at)neurodiagnostics.gr & stzartos(at)gmail.com

menu6a

© 2004 - 2022 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD hostplus 35