Ενημέρωση σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στη

Τζάρτος ΝευροΔιαγνωστική

 

Η Τζάρτος ΝευροΔιαγνωστική, για την άσκηση των δραστηριοτήτων της επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) της εταιρείας στη διεύθυνση: Τζάρτος ΝευροΔιαγνωστική, Εσλιν 3, Αμπελόκηποι, Αθήνα, 11523, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., τηλέφωνο: 210-6411060.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε (όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο, δεδομένα υγείας) υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο. Οι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων συμπεριλαμβάνουν:

  • παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε,
  • διαφύλαξη και προστασία των δικών σας και δικών μας έννομων συμφερόντων,
  • συμμόρφωση με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο,
  • επεξεργασία συγκεκριμένων κατηγοριών δεδομένων που είναι απαραίτητες για ιατρικούς διαγνωστικούς σκοπούς. Εάν η επεξεργασία γίνεται για άλλους σκοπούς, τότε ζητείται η συγκατάθεσή σας,
  • χρήση στοιχείων ιατρικών αρχείων του ασθενούς που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση των δικαιωμάτων του.

Η πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία των ασθενών επιτρέπεται σε δικαστικές και εισαγγελικές αρχές όποτε απαιτείται και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, καθώς και σε άλλα κρατικά όργανα τα οποία έχουν τέτοιο δικαίωμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κ.Ν. 3418/2005, ο ιατρικός φάκελος διατηρείται για 10 έτη από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς. Εάν είναι χρήσιμο να διατηρηθεί μια κατηγορία δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα ανακοινωθεί στον ιστότοπό μας και θα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μην διατηρηθούν τα δικά σας δεδομένα.

Σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα δικαιούστε να:

  • έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και τα ιατρικά αρχεία που σας αφορούν και να λαμβάνετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας τους
  • λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που σας επιτρέπει να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε. Δικαιούστε επίσης να μας ζητήσετε, όσο είναι δυνατόν, να μεταφέρουμε τα δεδομένα απευθείας σε άλλο πρόσωπο υπεύθυνο για την επεξεργασία. Το δικαίωμά σας αυτό αφορά τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει και που η επεξεργασία τους διενεργήθηκε με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας
  • μελετήσετε, διορθώσετε, ενημερώσετε ή τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργασία με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρεία μας
  • ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων. Όταν υπάρχει υποχρέωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται από το νόμο, το δικαίωμά σας υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς
  • υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr): Τηλ. 210-6475600, Fax: 210 6475628, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και για να αποτρέψουμε την τυχαία απώλεια ή καταστροφή και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση ή αποκάλυψη αυτών.


iso s new EN

sima png EN

   Eslin  3, Ampelokipoi, Athens 11523, Tel 210-6411060 & 210-6429969, Fax 210-6411067

Emails: info(at)neurodiagnostics.gr  & stzartos(at)gmail.com

menu6a

© 2004 - 2024 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD hostplus 35